Sprzedarz bez akcyzy

Informujemy Państwa iż, firma BIONAFT decyzją Naczelnika Urzędu Celnego we Wrocławiu, uzyskała dnia 06.05.2009 r. zezwolenie na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący ((strona 1, strona 2). Pozwala to nam na sprzedaż dla naszych klientów olejów smarowych bez naliczania podatku akcyzowego.
Nasz numer akcyzowy podmiotu pośredniczącego
PL 45100006503

Zakup olejów smarowych w procedurze zwolnienia z podatku akcyzowego

Warunkiem do zakupu wyrobów zwolnionych z podatku akcyzowego przez podmiot zużywający te wyroby na potrzeby własne jest:

1. Rejestracja podmiotu zużywającego wyroby akcyzowe na potrzeby własne, złożone na druku AKC-R do właściwego naczelnika urzędu celnego.
2. Potwierdzenie odbioru zamówionych produktów na „Dokumencie dostawy” dołączonym do wysyłki i odesłaniem niezwłocznie wpisując w pkt. 8 datę odbioru oraz w pkt. 10 podpisem osoby reprezentującej podmiot odbierający, oraz pieczęcią firmy.

Szczegóły dotyczące zwolnienia z akcyzy olejów smarowych

Na podstawie ustawy o podatku akcyzowym, oleje smarowe o kodach CN (Nomenklatura Scalona) 27101971 do 27101999 są to wyroby akcyzowe, należące do grupy olejów smarowych.

Oleje te, zasadniczo, podlegają opodatkowaniu stawką akcyzy w wysokości 1.180,00 PLN/1000 litrów (z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 27101985 – oleje białe, parafina ciekła oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 27101999). Jednakże, w rozporządzeniu Ministra Finansów w treści § 10 pkt. 2, w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, określono przypadki, w których oleje smarowe podlegające akcyzie mogą zostać zwolnione z podatku akcyzowego, pod warunkiem, że oleje te nie zostaną wykorzystane, jako:

Oleje smarowe oznaczone kodem CN 27101971 do 83 i 27101987 do 99, przeznaczone do wykorzystania do celów innych niż napędowe lub opałowe, albo, jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych albo jako oleje smarowe do silników, albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników.

Oznacza to, że zwolnieniu, o którym mowa powyżej, olejów smarowych o kodach CN 27101971-83 i 27101987-99 uzależnione jest, do jakich celów oleje zostaną wykorzystane, czyli jakie będzie ich przeznaczenie.

Zakup wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy może nastąpić po spełnieniu dodatkowych wymogów formalnych nałożonych na dostawcę tych wyrobów, jak i odbiorcę.

Oleje smarowe będące przedmiotem zwolnienia muszą zostać objęte zabezpieczeniem akcyzowym złożonym przez dostawcę tych wyrobów.

Zwolnienie od akcyzy w/w wyrobów może nastąpić w przypadku dostarczenia tych wyrobów:

  • ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego,
  • ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu pośredniczącego,
  • od podmiotu pośredniczącego do podmiotu zużywającego.

Zapraszamy do korzystania z Naszej oferty dostaw produktów w procedurze zawieszenia poboru podatku akcyzowego.

Na wszelkie pytania związane z tego typu zagadnieniami odpowie nasz specjalista ds. logistyki i akcyzy:

mail: biuro@bionaft.com.pl

Szanowni Państwo

Pragniemy poinformować, iż od dnia 01 stycznia 2016r. weszły w życie zmiany przepisów akcyzowych, ustawa z dnia 24 lipca 2015r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw została opublikowana w Dz. U. poz.1479 z 2015r. Zgodnie ze znowelizowanym art. 89 ust 2 ustawy akcyzowej stawka akcyzy na wyroby energetyczne wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych wynosi 0 zł, jeżeli wyroby te są:

1) w posiadaniu podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy;

2) przemieszczane na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentu dostawy ze składu podatkowego do podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy, lub do składu podatkowego od podmiotu, który posiadał je w celu zużycia do tych celów;

3) przemieszczane na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentu dostawy do składu podatkowego w przypadku niedostarczenia ich do podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy;

4) nabywane wewnątrzwspólnotowo na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego lub dokumentu handlowego przez podmiot, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy;

5) nabywane wewnątrzwspólnotowo przez zarejestrowanego odbiorcę w celu dostarczenia ich do podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy i przemieszczane do tego podmiotu na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentu dostawy;

6) importowane przez podmiot, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy;

7) przeznaczone do sprzedaży detalicznej w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów;

8) importowane lub nabywane wewnątrzwspólnotowo w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów przez osobę fizyczną w celach innych niż prowadzenie działalności gospodarczej lub innych niż cele handlowe;

Zgodnie z art. 16 ust.1 ustawy akcyzowej podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest zobowiązany ,przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą lub pierwszej czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, złożyć zgłoszenie rejestracyjne właściwemu naczelnikowi urzędu celnego.

Z uwagi na powyższe Klienci, którzy będą nabywać od dnia 01 stycznia 2016r. wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy opodatkowane zerową stawką akcyzy, a nie byli wcześniej zarejestrowani na potrzeby podatku akcyzowego są zobowiązani do dokonania zgłoszenia rejestracyjnego we właściwym Urzędzie Celnym najpóźniej do 31 stycznia 2016r.